20%
 ÁO SƠMI NAM NGẮN TAY B1927-10F  ÁO SƠMI NAM NGẮN TAY B1927-10F